Walk through a village, a rural story, Fujian, China / Beijing / China / Mai 9th, 2014