Shanghai Skyline, Pudong / Shanghai / China / August 31st, 2013