Han Qing Zhen / Beijing / China / Februar 26th, 2014